กองพัฒนานักศึกษา ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน  โดยในการประชุมได้ปรึกษาหารือวาง […]

Read more

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับการ “การทำข้อสอบ กพ. 2560”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับ […]

Read more

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.60 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษ […]

Read more

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 […]

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเ […]

Read more

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นและฟังธรรมระหว่างพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.30 น. กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธ […]

Read more