ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศป. ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศป. ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร