การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559

ให้นักศึกษาที่มีอายุย่างเข้า 21 ปี (20 ปีบริบูรณ์)  ที่ต้องการจะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559 (รายงานตัว 2560)

ส่งเอกสารประกอบการผ่อนผันได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2559

เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนขัตฤกษ์  หากพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นักศึกษาอาจไม่ได้รับสิทธิผ่อนผัน สอบถามข้อมูล 0-4274-3854 , 09-8114-7600 

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอผ่อนผัน

เอกสารประกอบการยื่นขอผ่อนผัน

1. แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ                                                             1
2. สำเนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน ใบสำคัญ สด.9

(เอกสารที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนไว้ ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

 

2

3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35

(ติดต่อรับที่สัสดีอำเภอ / เขต ตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษา)

 

2

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าบ้านเลขที่และชื่อนักศึกษา)

          4.1 ของนักศึกษา (กรณีที่อยู่ของนักศึกษาตรงกับ สด.9 และ สด.35)

          4.2 ของบิดา – มารดา ซึ่งมีที่อยู่ตรงกับ สด.9และสด.35 (กรณีที่อยู่ของนักศึกษาไม่ตรง)

 

2

2

5.สำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1

 

Full Screen