หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเสนอชื่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจธุรกิจส่งออกและธุรกิจออนไลน์ 2 โครงการ

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม  กิจกรรม: ปรับปรุงหลักสูตร และถ่ายทอดสู่แม่ไก่

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนครั้งที่ 1/2565

ประชุมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565

ประชุมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

กองพัฒนานักศึกษา : กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 วันที่ 3 ก.พ. 65

กองพัฒนานักศึกษา : กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 วันที่ 2 ก.พ. 65

กองพัฒนานักศึกษา : กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 วันที่ 1 ก.พ. 65