หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “สกลนครมิลค์คัพ” ครั้งที่ 23

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566

หน่วยหอพักนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านสวัสดิการนักศึกษาหอพัก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “ห้วยทรายเกมส์” ครั้งที่42 ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แสดงความยินดีกับนักกีฬา และผู้ฝึกสอน

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อมอบหมายภาระงาน กองพัฒนานักศึกษา

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565