หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา : จิตอาสาให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข” คร้้งที่ 2

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข”

การรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ผลงานชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่อีอยู่ได้อย่างมีความสุข ประจำปี 2564

กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาเข้ารับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564

student-price

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับมอบถุงปันสุข จากองคมนตรี

ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา