รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะทำงานด้านกิจการนักศึกษา

รายงานการประชุมคณะทำงานด้านกิจการนักศึกษา.pdf

รายงานการประชุมคณะทำงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่4.pdf