แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร


บัตร
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร (ลูกจ้าง)
แบบคำขอมีบัตร หรือ ขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (บจ.1) (ข้าราชการ)


หนังสือรับรองเงินเดือน
หนังสือรับรอง เงินเดือนและรายได้
หนังสือรับรอง รับรองเงินเดือน/การเป็นข้าราชการ,บำนาญ/การเป็นพนักงาน,ลูกจ้าง/การปฏิบัติงาน/ความประพฤติ
การผ่านงาน/กบข.แบบมีเงินฝาก-แบบไม่มีเงินฝาก/เงินสวัสดิการกับธนาคารออมสิน/เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา
การกู้เงินตามโครงการสินเชื่อสวัสดิการ ธนาคารทหารไทย/กู้เงินธนาคารกรุงไทย


การลาประเภทต่างๆ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)
แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (พนักงานราชการ)
แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
แบบหนังสือขอลาออกของลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน, รายวัน, อาจารย์พิเศษ)
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (ทุกประเภท)
แบบใบลาอุปสมบท (ข้าราชการ พนักงานราชการ,พนักงานมหาวิทยาลัย,ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาไปต่างประเทศ (เอกสารแนบท้ายค่าใช้จ่าย)
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร
แบบใบขอยกเลิกวันลา


การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รายละเอียดแบบ ก.พ.อ.03 และ ก.พ.อ.04
แบบ ก.พ.อ.03
แบบ ก.พ.อ.04


แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร
การขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
การขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบและสอบเพื่อศึกษาต่อ (ข้าราชการ)
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบและสอบเพื่อศึกษาต่อ (พนักงาน) 
แบบฟอร์มลาศึกษาต่อและขอรับทุนสนับสนุน  แนบท้ายแบบฟอร์มแผนการเรียน
แบฟอร์ทลาศึกษาต่อ


แบบฟอร์มอื่่นๆ 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนเข้ารับราชการ
ใบกำหนดภาระงาน
แบบฟอร์มหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มคำร้องขอลาศึกษาต่อเพิ่มเติม
แบบฟอร์ม แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อต่อสัญญา
แบบฟอร์มชี้แจงกรณีไม่สามารถมาบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้


แบบ ปม.1 ปม.3 และ ปม.3
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) วิชาการ
2) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) สนับสนุน
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2) วิชาการ/สนับสนุน
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3) วิชาการ/สนับสนุน

 


แบบ ฟอร์มสำหรับ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

  1. แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล
  2. แบบตรวจสอบการเตรียมความพร้อมจัดโครงการ
  3. บันทึกข้อความเสนอข้อมูลการเบิกจ่าย
  4. แบบฟอร์ม-รายงานการเบิกจ่ายและจ่ายจริง
  5. แบบเตรียมข้อมูล-ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
  6. แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงาน
  7. แบบฟอร์มบริหารโครงการและงบประมาณ