คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย  องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง 
การพ้นจากตำแหน่ง  การประชุม  และวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย  องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง
การพ้นจากตำแหน่ง  การประชุม  และวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

คำสั่งมหาวิทยาลัย

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 7/2564  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 38/2564  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 332/2564   เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติงานการประชุม