ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ

ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ

 1. ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกแต่ละประเภท

                         1.1 ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกจัดซื้อจัดจ้าง

                         1.2 ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

                         1.3 ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกค่าสาธารณูปโภค

                         1.4 ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกเดินทางไปราชการ

                         1.5 ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

                         1.6 ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกอบรม

                         1.7 ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกเงินสนับสนุนรถยนต์มหาวิทยาลัย

คำสั่ง

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 344/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนัก
  สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 840/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 920/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนัก สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด
 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 665/2561 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 666/2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด
 6. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 510/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 950/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด

ประกาศ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย ดาวน์โหลด
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด