ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ

ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

บันทึก

บันทึกซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการยืมทดรองจ่ายและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย

ระเบียบ
ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกแต่ละประเภท
1.ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกจัดซื้อจัดจ้าง
2.ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3.ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกค่าสาธารณูปโภค
4.ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกเดินทางไปราชการ
5.ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
6.ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกอบรม
7.ระเบียบในการจัดทำชุดเบิกเงินสนับสนุนรถยนต์มหาวิทยาลัย

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 25-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เลขที่ 26-2564 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 344/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด

เลขที่ 840/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด

เลขที่ 920/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนัก สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด

เลขที่ 665/2561 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด

เลขที่ 666/2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด

เลขที่ 510/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด

เลขที่ 950/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด

เลขที่ 738/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด

พรบ.

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560