ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือจัดงานสำหรับบุคคลภายนอก