แจ้งให้ส่งใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563

แจ้งให้ส่งใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563
(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้น)
ให้ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้น กยศ./กรอ. ส่งใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 รายละเอียดดังนี้
1.ให้ผู้กู้ยืมพิมพ์ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563
2.ให้เฉพาะผู้กู้ยืมลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน
(อนุโลมไม่ให้ต้องอาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อก็ได้)
3.การส่งใบลงทะเบียนไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม ถอนรายวิชา สามารถนำมาส่งได้เลย
4.ส่งเอกสารในวันที่ 22-23 ก.ค. 63 ณ ชั้น 1 อาคาร 20 มรสน.