หัวข้อข่าว

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ให้กับนักศึกษา หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยหอพักนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านสวัสดิการนักศึกษาหอพัก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10

หอพักนักศึกษาจัดโครงการ ค่ายคนดีจิตสาธารณะนักศึกษาหอพัก

โครงการเปิดบ้านวันชาวหอ

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📌กองพัฒนานักศึกษา : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมนักศึกษาหอพักในประจำเดือนพฤศจิกายน 2564