หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมนักศึกษาหอพักในประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)

กองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา บริการผู้มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

BN-แนวปฏิบัติด้านกิจการนักศึกษา

ประชุมชี้แจงการกู้ยืม กยศ. กรอ.

โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

BN-กยศรวมใจบริจาคโลหิต