หัวข้อข่าว

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📌กองพัฒนานักศึกษา : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมนักศึกษาหอพักในประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

BN-แนวปฏิบัติด้านกิจการนักศึกษา

ประชุมชี้แจงการกู้ยืม กยศ. กรอ.

โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

BN-กยศรวมใจบริจาคโลหิต

กำหนดการเซ็นสัญญากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563