BN-กยศรวมใจบริจาคโลหิต

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต สำหรับนักศึกษากู้ยืมฯ

จะได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 10 ชั่วโมง  ในกรณีบริจาคเลือดผ่าน