โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564  หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ  ณ โดมกีฬาอเนกประสงค์หน้าหอพักกันเกรา  และหอประชุมจามจุรี 2  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการหอพักใน และในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรม การเรียนรู้วิศวกรสังคม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา และทีมงานกองพัฒนานักศึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องวิศวกรสังคมกับนักศึกษาหอพักในเพื่อให้มีทักษะเป็นวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป