โครงการราชภัฏจิตอาสา ภาค กศ.ป.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา  โดยงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการราชภัฏจิตอาสา ภาค กศ.ป. โดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาภาค กศ.ป. ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่  โดยภาคเช้ามีการไปพัฒนาพื้นที่พระตำหนักภูพานราชนิเวช และ ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ ของนักศึกษาภาค กศ.ป.