งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ลงพื้นที่กำกับติดตามให้คำปรึกษาการดำเนินงาน โครงการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชน

               เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2564 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดย นายนิรุตย์ วิชาชาติ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา นำบุคลากรลงพื้นที่กำกับติดตามให้คำปรึกษาการดำเนินงาน “โครงการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชน ณ บ้านดอนกกยาง หมู่ 10 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร” จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ และ สภานักศึกษาภาคปกติ ผ่านการใช้เครื่องมือและทักษะวิศวกรสังคมในการค้นหาทุน / ศักยภาพ ของชุมชนเพื่อการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาเป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับกลุ่มชุมชนต่อไป