ประกาศแจ้งการต่ออายุชมรม / จัดตั้งชมรม 2563

ชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ และนักศึกษาที่ประสงค์จัดตั้งชมรม สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่ออ […]

Read more

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการพัฒนานักศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนานักศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สถานที่ : สวนราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส […]

Read more

ประชาสัมพันธ์การจอดรถ อาคาร 20 กองพัฒนานักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการ ณ อาคาร 20 ทุกท่าน ลานจอดรถในร่มใต้ และ ด้านหลังอาคาร 20 เปิดให้บริกา […]

Read more

กิจกรรมกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้จัดโครงการการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพ […]

Read more