หัวข้อข่าว

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

โครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาวิศวกรสังคมลงพื้นที่สำรวจเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อวางแผน จัดทำโครงการวิศวกรสังคม

สักการะขอพรพระพุทธรัชปัญญาบารมี เจ้าปู่หนองหญ้าไซ ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48

คณะนักกีฬา มรสน. และผู้ฝึกสอน เข้ารับโอวาทฯ

ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนา สมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีไหวครู นักศึกษา ภาค กศ.ป.

📌กองพัฒนานักศึกษา : โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2565

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ “นักศึกษาดี มีจิตสาธารณะ ห่างไกลยาเสพติด 2565″”