หัวข้อข่าว

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข”

กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำเจลแอลกอฮอล์ “ราชภัฏสกลนครปันสุข”

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)

กองพัฒนานักศึกษานำ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ลงพื้นที่กำกับติดตามให้คำปรึกษาการดำเนินงาน โครงการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชน

จิตอาสาให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19

กองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา บริการผู้มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

BN-แนวปฏิบัติด้านกิจการนักศึกษา