หัวข้อข่าว

📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีไหวครู นักศึกษา ภาค กศ.ป.

📌กองพัฒนานักศึกษา : โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2565

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ “นักศึกษาดี มีจิตสาธารณะ ห่างไกลยาเสพติด 2565″”

📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งชมรม/ต่ออายุชมรม ประจำปีการศึกษา 2565

📌กองพัฒนานักศึกษา : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรสังคม รุ่นที่ 3

📌กองพัฒนานักศึกษา : จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 1

📌ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ พ.ศ.2565

📌ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

📌กองพัฒนานักศึกษา : วิศวกรสังคม มรสน. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม แก่องคมนตรี รับฟังทางระบบออนไลน์