รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นตัวแทนรับโล่รางวัล จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และชมรม SNRU รักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้นรับรางวัลระดับโล่เงิน โดยเป็นชมรมที่ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร