ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2563

นายไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยการประชุมมีวาระแจ้งคำสั่งครบวาระตำแหน่งของกรรมการชุดปัจจุบัน การติดตามระเบียบกองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา รายงานบัญชีบุญกองข้าว การเตรียมการจัดงานบุญกองข้าวครั้งที่ 3  การรับรองการประชุม และการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน