ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา และบุคลากรงานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยมีนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษามาตรฐานการศึกษา ประธานคณะกรรมการฯและคณะทำงาน  โดยการติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกับสถาบันการศึกษา และการดูแลผู้รับทุนที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน  นายสุรพล  ชีด้าม ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา(ผู้รับทุน)  ตลอดจนทราบปัญหา/อุปสรรค ในระหว่างการศึกษาของผู้รับทุน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร