หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นักเรียนทุนพระราชทาน รับมอบถุงพระราชทานให้นักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจร จังหวัดมุกดาหาร

สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยอธิการบดี นำตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มรสน. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565