โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (เพิ่มเติม…)

ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา และบุคลากรงานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะทำงานติดตาม (เพิ่มเติม…)

การประเมินและคัดเลือก นศ.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ม.ราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จึงได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยแบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหรือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละภูมิภาคแบ่งเป็นสถานศึกษาออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามจำนวนของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 15 คน

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2024

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ประจำปี2567

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ประจำ ปี 2567 ” การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ” ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 กองพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เพิ่มเติม…)

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอิทนิล อาคาร 20 ชั้น 1 นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  พร้อมด้วยนางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ  หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  นางสาวบุษกร  ถานทองดี หัวหน้างานแนะแนวนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มาให้การตรวจเยี่ยมติดตามความเป็นอยู่พูดคุยและให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุนฯอย่างใกล้ชิด

(เพิ่มเติม…)

นักเรียนทุนพระราชทาน รับมอบถุงพระราชทานให้นักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566  ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี ร่วมให้การมอบถุงพระราชทานให้นักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

(เพิ่มเติม…)