ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64 กองพัฒนานักศึกษา ได้ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สืบเนื่อง […]

Read more