หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรสังคม รุ่นที่ 3

กองพัฒนานักศึกษา : จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2

กองพัฒนานักศึกษา : กิจกรรม Big Cleaning Day

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการสร้างคนดีจิตสาธารณะและปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน

กองพัฒนานักศึกษา : จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา : รายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพักในมหาวิทยาลัย