โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2567 กองพัฒนานักศึกษา โดย หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาแ […]

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยหอพักนักศึกษา

วันที่ 25 พ.ค.67 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย […]

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพักและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการพัฒนาศักนภาพนักศึกษาหอพักและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิท […]

Read more