โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยหอพักนักศึกษา

วันที่ 25 พ.ค.67 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยหอพักนักศึกษา ณ หอประชุมจามจุรี 1 โดยมีอาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธาน และนางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวรายงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีหอพักนักศึกษาในกำกับดูแล จำนวน 5 หอพัก และในภาคเรียนที่ 1/2567 มีนักศึกษาเข้าพักทั้งหมด 727 คน การจัดอบรมครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้นักศึกษาหอพัก มีทักษะและความพร้อมสามารถนำไปใช้งานในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ สร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย เสริมสร้างทักษะในการแจ้งเตือนภัย การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร และเทศบาลนครสกลนครจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ หอพักนักศึกษาราชพฤกษ์

📸วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยหอพักนักศึกษา…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2024