หัวข้อข่าว

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)

กองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา บริการผู้มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เอกสารแบบคำร้องลงทะเบียนขอย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพล่วงหน้า(บัตรทอง)

BN-แนวปฏิบัติด้านกิจการนักศึกษา

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

มรสน. ร่วมบริจาคโลหิต

สื่อประชาสัมพันธ์ระบบปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สื่อประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR