งานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมอบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น

งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สู่การเป็นผู้มีจิตอาสา ในวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ม.ราชภัฏสกลนคร ซึ่งในวันแรกเป็นพิธีเปิด โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และ นางสาวศันสนีย์ สุดทอง หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเฉพาะการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR/AED การแก้ไขทางเดินหายใจอุดกั้น (Choking) ในเด็กและผู้ใหญ่ การจัดท่าพักฟื้นให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสามารถดูแลตนเอง และดูแลคนรอบข้างได้เบื้องต้น ก่อนที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลและช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรคนั้นลงได้ โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาจากหอพักใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งหมดจำนวน ๖๐ คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลอากาศอำนวย (เพิ่มเติม…)

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล กองพัฒนานักศึกษา นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ได้ให้การต้อนรับ คณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8  จากกรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี  เพื่อประชุมและร่วมกันวางแผนและหาแนวทางในการดูแลนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีหัวหน้างานของกองพัฒนานักศึกษา  อาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และผู้แทนจากโรงพยาบาลสกลนคร ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)

📌กองพัฒนานักศึกษา : อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีพ

เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีพ ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3 โดยมีวิทยากรจากศูนย์ EMPAC (ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ.) โรงพยาบาลอากาศอำนวย (เพิ่มเติม…)

📌กองพัฒนานักศึกษา ◾️ รับบริจาคโลหิต

7 ก.ค. 65 ม.ราชภัฏสกลนคร โดยงานอนามัยและสุขาภิบาล ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.สกลนคร และ รพ.ศูนย์สกลนคร รับบริจาคโลหิต ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 13 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 308 คน ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 123,200 ซีซี (เพิ่มเติม…)

📌กองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา บริการผู้มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2  ณ หอประชุมจามจุรี 1 และ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19และบุคลากรทางการแพทย์ (เพิ่มเติม…)

📌โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ม.ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564 ซึ่งสามารถเลือกรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีได้กับ รพ.ศูนย์สกลนคร รพ.มะเร็งอุดรธานี ในวันที่ 1-5 และ 8-12 มี.ค. 64 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ทหารผ่านศึก ในวันที่ 11-12 มี.ค. 64 ซึ่งจัดโดยงานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร ม.ราชภัฏสกลนคร ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับคำปรึกษาด้านสุขภาพ