หัวข้อข่าว

งานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมอบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8

📌กองพัฒนานักศึกษา : อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีพ

📌กองพัฒนานักศึกษา ◾️ รับบริจาคโลหิต

📌แบบฟอร์มการกักตัวตามมาตรการโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

📌กองพัฒนานักศึกษา : โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

📌กองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา บริการผู้มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

📌เอกสารแบบคำร้องลงทะเบียนขอย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพล่วงหน้า(บัตรทอง)

BN-แนวปฏิบัติด้านกิจการนักศึกษา

📌โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564