อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 8-9 มี.ค. 64 งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ม.ราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดการอบรม และ น.ส.ศันสนีย์ สุดทอง หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล กล่าววัตถุประสงค์ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ทีมพยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร