📌กองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา บริการผู้มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2  ณ หอประชุมจามจุรี 1 และ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19และบุคลากรทางการแพทย์