ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64 กองพัฒนานักศึกษา ได้ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สืบเนื่องจาก ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา ครบวาระการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันที่ 1 ก.ค. 64 เพื่อให้การบริหารงานกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามประกาศ มรสน. เรื่องแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560 กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดให้มีการส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบงาน ในการนี้มีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้