กองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ริมห้วยทราย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำบุคลากรจิตอาสา  กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกับงานอาคารสถานที่ฯ ขุดลอก และทำความสะอาดบริเวณริมห้วยทราย  เพื่อให้ลำน้ำห้วยทราย สามารถระบายน้ำได้ดีในช่วงฤดูฝนนี้