โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพักและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการพัฒนาศักนภาพนักศึกษาหอพักและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี