หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : MOU สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบูชาฤกษ์ เททองหล่อ “พระพุทธเจ้า 3 พระองค์” และรูปเหมือน “ไต่ฮงกงโจวซือ” เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ยังวิหารศักดิ์สิทธิ์ “ไต่ฮงกงโจวซือ”

📌กองพัฒนานักศึกษา : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรสังคม รุ่นที่ 3

กองพัฒนานักศึกษา : จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2

กองพัฒนานักศึกษา : กิจกรรม Big Cleaning Day

📌กองพัฒนานักศึกษา : โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ

กองพัฒนานักศึกษา : โครงการสร้างคนดีจิตสาธารณะและปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน