หัวข้อข่าว

การรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ผลงานชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่อีอยู่ได้อย่างมีความสุข ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับมอบถุงปันสุข จากองคมนตรี

ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น

กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำเจลแอลกอฮอล์ “ราชภัฏสกลนครปันสุข”

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

โครงการประกวดภาพยนต์สั้น

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าดีเด่นต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2564