หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การมอบหมายงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ

การประชุมกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และวิศวกรสังคม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ร่วมต้อนรับ เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กอช

กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมติดตามการดำเนินงานและรับมอบนโยบายกับผู้บริหาร

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “สกลนครมิลค์คัพ” ครั้งที่ 23