ประชุมประธานและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งกีฬานักศึกษา กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัด การประชุมประธานและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งกีฬานักศึกษา กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 3 โดยได้ปรึกษาหารือการตั้งงบประมาณของแต่ละฝ่ายในจัดการแข่งขันกีฬา

กิจกรรม Big Cleaning Day กองพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณที่ กองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบ ได้แก่ บริเวณอาคาร 20 และส่วนของรอบๆบริเวณ หอพักนักศึกษา 

 

ภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=act.sdd.snru.ac.th&set=a.620481456895474

กองพัฒนานักศึกษา ทำบุญอาคาร 20 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีทำบุญกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องสมุด อาคาร 20 ชั้น3

 

ภาพเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=act.sdd.snru.ac.th&set=a.620481456895474

กองพัฒนานักศึกษา สอบสัมภาษณ์โควตากิจกรรมดี กีฬาดี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตากิจกรรมดี และกีฬาดี ณ อาคาร 20 ชั้น 1 และบริเวณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ภาพเพิ่มเติมที่ >> https://drive.google.com/drive/folders/1kKsPYSvUwm7IXxdRbKhSyUcTmTikz_xz?usp=sharing

กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันเเม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566  กองพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันเเม่เเห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566  ณ บริเวณริมห้วยทรายหลังป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/1qNGy-stLO69f5hcKFX0OBrI_ItSo3vlt?usp=sharing

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3  งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและให้แนวนโยบายการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ในโอกาสนี้ งานบริหารทั่วไป ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำแผนคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/1ngftDlpBo3E5xBHNZhGOadB0LNLmMJaS?usp=sharing

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566  บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี 

 

ภาพเพิ่มเติม>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2451862524975729&type=3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 และประชุมแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและวิศวกรสังคม ร่วมกับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประชุมหารือเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนานักศึกษา สู่การเป็นวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา