กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการพัฒนานักศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนานักศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่ : สวนราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กิจกรรม : ปลูกต้นไม้
บันทึกภาพถ่ายโดย : นายธนวัฒน์ วงศ์ประทุม ( หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ – องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ)