หัวข้อข่าว

จิตอาสาให้บริการกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19

กองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา บริการผู้มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

BN-แนวปฏิบัติด้านกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

มรสน.ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสภานักศึกษาภาคปกติและนายกสโมสรคณะ

กิจกรรมประกวดหนุ่ม-สาว วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิศวกรสังคม