มรสน.ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม

มรสน.ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม
:
เมื่อวันที่(18 พค. 64) ณ ห้องประชุมอินทนิล  อาคารอเนกประสงค์ (อ.20) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย นายบดินทร์ จุรีมาศ ประธานสภานักศึกษาปีการศึกษา 2563 นายนันทกร ลาดบัวน้อย นายกองค์การนักศึกษาปีการศึกษา 2563 นายสหัสวรรษ แสงแก้ว นายกองค์การนักศึกษาปีการศึกษา 2564 และพัฒนพงษ์ ลีพรม  เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการกำกับดูแลโดย ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิศวกรสังคม ต่อท่านองคมนตรีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom