ประกาศกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์การจดทะเบียนพรรคนักศึกษาการสมัครและการเลือกตั้งนายนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ การสมัครและการได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศหลักเกณฑ์การจดทะเบียนพรรคนักศึกษา การสมัครและการเลือกตั้ง

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา 64

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 64

แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การจดทะเบียนพรรคนักศึกษา 2564