กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสภานักศึกษาภาคปกติและนายกสโมสรคณะ

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ✍🏻
1️⃣นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
2️⃣สมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ และ
3️⃣นายกสโมสรนักศึกษา มรสน.
เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
🌅บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาให้ความสนใจในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และพร้อมที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 🗣🤚🏻 #เลือกตั้ง64
เรามาดูอำนาจหน้าที่ของผู้นำองค์กรนักศึกษา
มีหน้าที่. ตรวจสอบการทำงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดประชุมรับฟังปัญหาของนักศึกษาและเสนอต่อผู้บริหาร เดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย  ดูแลสิทธิเสรีภาพวินัยของนักศึกษา และจัดการเลือกตั้งให้กับองค์กรนักศึกษา ฯลฯ
มีหน้าที่. จัดทำแผนกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลิตกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตรงตามอัตลักษณ์เอกลักษณ์ร่วมถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับผู้บริหาร ติดต่อประสานงานระหว่างนายกสโมสรนักศึกษา และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้ความช่วยเหลืองานกิจการของมหาวิทยาลัย เดินทางไปราชการตามได้รับมอบหมาย ฯลฯ
ทำหน้าที่. ดูแลจัดกิจกรรมภายในคณะ เป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษาในระดับสาขาเสนอต่อในที่ประชุมสภา จัดกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ฯลฯ
ทุกองค์กรทำหน้าที่เพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากที่สุดในการเข้ามาเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และนักศึกษาทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้ในทุกองค์กร  เพื่อให้ตัวเองมีอำนาจในการบริหาร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่นักศึกษาต้องการอย่างแท้จริง
#องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เราจะได้เห็นผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรง ที่จะเข้ามาบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์

Cr.ภาพข่าวจาก องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มรสน.