ประกาศแจ้งการต่ออายุชมรม / จัดตั้งชมรม 2563

ชมรมในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ และนักศึกษาที่ประสงค์จัดตั้งชมรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่ออายุ / จัดตั้งชมรมได้ที่

>>>หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษาล่าสุด<<<

กำหนดส่งเอกสาร ภายใน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

และกำหนดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมเพื่อให้ชมรมได้รับสมัครสมาชิกเพิ่ม

ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563  (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

เพิ่มเติมติดต่อ งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์  (อาคาร 20 )