กลุ่มผู้นำนักศึกษาศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม2563 กลุ่มผู้นำนักศึกษาศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านท่าแร่  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ