การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแผนฉุกเฉินโดยใช้สถานการณ์สมมติ

เผยเเพร่เมื่อ 326 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแผนฉุกเฉินโดยใช้สถานการณ์สมมติ มีวัตถุประสงเพื่อซักซ้อมแผนการรับมือกับสถานการณ์ ในการเกิดเหตุการฉุกเฉินระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในรูปแบบการส่งต่อกับทางโรงพยาบาลภายนอกและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น  ในการนี้ ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และได้รับความร่วมมือกับตัวแทนคณะต่างๆ เข้าร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย