พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าดีเด่นต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. ม.ราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าดีเด่นต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ม.ราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าต้นแบบ พร้อมด้วยผู้บริหาร จาก 6 คณะ ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมแสดงความเยินดีในครั้งนี้

รายนามศิษย์เก่าดีเด่นต้นแบบ
1.นายคนพ วรรณวงศ์ สาขาเกษตรศาสตร์ ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
2.นายสาโรช จงหมั่น สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสำเร็จในอาชีพและสร้างคุณประโยชน์
3.น.ส.ชนิษฐ์ภัค ทั่งจันทร์ สาขานิเทศศาสตร์ ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
4.น.ส.สุกฤตา บรเพ็ชร สาขาคณิตศาสตร์ ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
5.น.ส.จันทร์มณี พลภักดี สาขาการท่องเที่ยวการโรงแรม ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
6.นายอาธร วรอัด สาขาฟิสิกส์ ด้านผลงานเด่น