กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมประจำเดือนกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เผยเเพร่เมื่อ 315 เข้าชม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมประจำเดือนกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/ 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคาร 20โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม  มีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้มีวาระดังนี้

  1. แจ้งนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกิจการนักศึกษา
  2. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
  3. ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี
  4. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และแผน/สิ่งที่ต้องการพัฒนาในปีถัดไปของแต่ละงานภายในกองพัฒนานักศึกษา
  5. การพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด โครงการ ปีงบประมาณ 2565
  6. การพิจารณากลยุทธ์ และตัวชี้วัด แผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2565 – 2569)
  7. ระบบฐานข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น