กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมนักศึกษาหอพักในประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  กองพัฒนานักศึกษา  โดยงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  จัดประชุมนักศึกษาหอพักในประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  ณ หอประชุมจามจุรี 1 โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหอพักใน เกี่ยวกับข้อมูลด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย