กองพัฒนานักศึกษา : สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่1 ประเภทโควตากิจจกรรมดี กีฬาดี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564  กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่1 ประเภทโควตากิจจกรรมดี กีฬาดี  โดยมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจำแต่ละสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ โดยการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ผู้เข้ารับการสอบภาษณ์ทุกท่านผ่านจุดคัดกรองหน้าอาคาร 20 โดยแสดงหลักฐานการรับวัคซีนหรือผลตรวจหาเชื้อทุกท่านแล้ว