📌ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การคัดกรองเบื้องต้นก่อนเข้าภายในอาคาร/สถานที่) ฉบับที่4)

Full Screen