โครงการ “เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ” 2561

เผยเเพร่เมื่อ 529 เข้าชม

ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ” ประจำปี 2561 ณ โถงล่างอาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.เป็นวิทยากรให้ความรู้สุขภาพและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ