กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสภานักศึกษาภาคปกติและนายกสโมสรคณะ

เผยเเพร่เมื่อ
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ✍🏻
1️⃣นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
2️⃣สมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ และ
3️⃣นายกสโมสรนักศึกษา มรสน.
เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
🌅บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาให้ความสนใจในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และพร้อมที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 🗣🤚🏻 #เลือกตั้ง64
เรามาดูอำนาจหน้าที่ของผู้นำองค์กรนักศึกษา
มีหน้าที่. ตรวจสอบการทำงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดประชุมรับฟังปัญหาของนักศึกษาและเสนอต่อผู้บริหาร เดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย  ดูแลสิทธิเสรีภาพวินัยของนักศึกษา และจัดการเลือกตั้งให้กับองค์กรนักศึกษา ฯลฯ
มีหน้าที่. จัดทำแผนกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลิตกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตรงตามอัตลักษณ์เอกลักษณ์ร่วมถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับผู้บริหาร ติดต่อประสานงานระหว่างนายกสโมสรนักศึกษา และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้ความช่วยเหลืองานกิจการของมหาวิทยาลัย เดินทางไปราชการตามได้รับมอบหมาย ฯลฯ
ทำหน้าที่. ดูแลจัดกิจกรรมภายในคณะ เป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษาในระดับสาขาเสนอต่อในที่ประชุมสภา จัดกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ฯลฯ
ทุกองค์กรทำหน้าที่เพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับประโยชน์มากที่สุดในการเข้ามาเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และนักศึกษาทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้ในทุกองค์กร  เพื่อให้ตัวเองมีอำนาจในการบริหาร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่นักศึกษาต้องการอย่างแท้จริง
#องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เราจะได้เห็นผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรง ที่จะเข้ามาบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์

Cr.ภาพข่าวจาก องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มรสน.

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสภานักศึกษาภาคปกติและนายกสโมสรคณะ”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักใน

เผยเเพร่เมื่อ

หน่วยหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพัก วันที่ 15 – 16 มี.ค. 64 จัดกิจกรรม ณ หอพักกันเกรา และวันที่ 17 มี.ค. 64 จัดกิจกรรม ณ หอพักราชพฤกษ์ หอพักเอราวัณ วันนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครการจำนวน 120 คน โดยมีการทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถจักรยานยน์ ลานจอดรถยนต์ สนามเด็กเล่น และแนวรั้วหลังหอพัก

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่1 โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เผยเเพร่เมื่อ
ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2564
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้เข้าร่วม เป็น คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 113 คน

อ่านเพิ่มเติม “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่1 โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

เผยเเพร่เมื่อ

ม.ราชภัฏสกลนคร จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564 ซึ่งสามารถเลือกรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีได้กับ รพ.ศูนย์สกลนคร รพ.มะเร็งอุดรธานี ในวันที่ 1-5 และ 8-12 มี.ค. 64 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ทหารผ่านศึก ในวันที่ 11-12 มี.ค. 64 ซึ่งจัดโดยงานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร ม.ราชภัฏสกลนคร ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและได้รับคำปรึกษาด้านสุขภาพ

มรสน. ร่วมบริจาคโลหิต

เผยเเพร่เมื่อ

24 ก.พ. 64 ม.ราชภัฏสกลนคร โดยงานอนามัยและสุขาภิบาล ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.สกลนคร และ รพ.ศูนย์สกลนคร รับบริจาคโลหิต ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 13 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 387 คน ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 100,000 ซีซี

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร “วิศวกรสังคม” และถ่ายทอดสู่แม่ไก่ ในโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร “วิศวกรสังคม” และถ่ายมทอดสู่แม่ไก่ ในโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย ผศ.ธีราธาร ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุย และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มผู้นำนักศึกษา ทั้ง 6 คณะเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20 ม.ราชภัฏสกลนคร