กิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมีจิตอาสา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา เพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและการบริการนักศึกษาในศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา โดยงานบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมีจิตอาสา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา เพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและการบริการนักศึกษาในศตวรรษที่ 21” เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานของกองพัฒนานักศึกษาได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน การคิด การฟัง การวิเคราะห์ โดยการทำกิจกรรมกระบวนการ และได้วิทยากรจาก มูลนิธิสื่อชาวบ้านนายธนาวัฒน์ รายะนาคร Project Coordinator มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) และ คุณภัทรภร เกิดจังหวัด ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) และภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก  ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจจกรรม