กองพัฒนานักศึกษานำ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  และนายนิรุตย์ วิชาชาติ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร จัดโดยมณฑลทหารบกที่ 29  ในโอกาศนี้ พล.ต.ภัชรพล ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์โครงการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและเยาวชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการรับรู้ เป็นจิตอาสา และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้รับทราบ และได้เข้าร่วมทำกิจกรรม สร้างเครือข่ายเยาวชนที่ดีในสถานศึกษาต่อไป

โดยมีการการอบรมให้ความรู้ การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  การเสริมสร้างการทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม มีหัวใจจิตอาสา ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.) สร้างการรับรู้และการปฏิบัติตนตามมาตรการ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  ทั้งนี้นักศึกษาได้เดินทางมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สนาม ทบ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา รพ.สนามภูพานเพลส เติมสิ่งของตู้ปันสุข มทบ.29 และรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ “การป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พร้อมมอบสิ่งของให้กับประชาชน ชุมชนรอบค่ายกฤษณ์สีวะรา  หลังจากผ่านการอบรม นักศึกษาทุกคน ได้รับ-มอบใบประกาศเกียรติบัตร สำหรับการการอบรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด